Algemene voorwaarden

Zwarte Zee 98, 3144 DE Maassluis

Algemene Voorwaarden

VAN FINANCIEEL ADVIESBURO HOFMAN, GEVESTIGD TE MAASSLUIS

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Opdrachtnemer: Financieel Adviesburo Hofman, gevestigd te Maassluis;

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

1.3. Werkzaamheden: het verzorgen en controleren van administraties en de verslaggeving daarover, het interpreteren en analyseren van gegevens ontleend aan administraties, het verzorgen van aangiften en aanvragen, het optreden als gemachtigde in fiscale procedures, alsmede het adviseren omtrent vraagstukken van administratieve, organisatorische, bedrijfseconomische, financiële, algemeen-juridische en fiscaalrechtelijke aard, een en ander in de ruimste zin van het woord, doch in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals die zijn vermeld in de opdrachtbevestiging;

1.4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdrachtnemer vervaardigde stukken.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten terzake van de uitvoering van de werkzaamheden, opdrachten, offertes welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn doelomschrijving worden aangegaan en meer in het bijzonder alle overeenkomsten van opdracht waarin opdrachtnemer partij is, behoudens wijzigingen welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2. Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

2.3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 3 Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend.

3.2. Opdrachten en wijzigingen daarin kunnen zowel mondeling als schriftelijk door de opdrachtgever worden verstrekt. Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

3.3. De overeenkomst komt tot stand door acceptatie door opdrachtnemer van de opdracht, dan wel door diens aanvang met de werkzaamheden.

3.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Gegevens opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen. Voorts dient de opdrachtgever de opdrachtnemer van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte te stellen, welke voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden welke pas na aanvang van de werkzaamheden bekend worden. De opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de voorgelegde bescheiden en van de gegevens informatie en verklaringen.

4.2. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in de vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.

4.3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, wordt de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde in artikel 13, aan deze geretourneerd.

Artikel 5 Uitvoering opdracht

5.1. De opdrachtnemer is gehouden de hem gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals dat een goed opdrachtnemer betaamt.

5.2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Zij kan bepaalde resultaten niet garanderen.

5.3. De opdrachtnemer is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5.4. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van de opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 6 Industrieel en intellectueel eigendom

Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van de opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc., worden en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend het eigendom van de opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen etc. van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten – Openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.

Artikel 7 Risico van opslag informatie

7.1. De opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van informatie afkomstig van de opdrachtgever. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtnemer geacht aan deze verplichting te hebben voldaan. 7.2. Het risico terzake van beschadiging of teloorgaan van bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever. 7.3. Het risico terzake van beschadiging of teloorgaan van informatie tijdens vervoer of verzending is steeds voor opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden. 7.4. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde informatie.

Artikel 8 Overmacht

8.1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard ook, alsmede: – mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar; – contingenterings- of andere overheidsmaatregelen; – werkstaking; – stremming van vervoer; – brand; – het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, van wie de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens de opdrachtnemer om welke reden dan ook, waardoor de opdrachtnemer de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten, geldt voor de opdrachtnemer als overmacht. In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te ontbinden, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder dat de opdrachtnemer terzake van de door de opdrachtgever door de ontbinding geleden schade tot enig vergoeding is verplicht.

8.2. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft de opdrachtnemer het recht te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden, dan wel uitvoering van de overeenkomst door de duur van de verhindering op te schorten.

8.3. De opdrachtgever kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen. 8.4. Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht, ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of uitgevoerd op het moment dat de overmachtsituatie intreedt.

Artikel 9 Honorarium

9.1.a. Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan de opdrachtnemer, dan welk daarvoor zekerheid heeft gesteld.

9.1.b. Reisuren worden volledig in rekening gebracht. Reisuren ten behoeve van de overeenkomst tussen partijen mogen als werkuren worden gerekend, terwijl tevens kilometerkosten en eventuele bijkomende kosten aan de opdrachtgever in rekening mogen worden gebracht.

9.2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. Opdrachtnemer heeft het recht prijsverhogingen aan opdrachtgever door te berekenen.

9.3. Het honorarium van opdrachtnemer wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht. Op verzoek zal de declaratie worden gespecificeerd.

9.4. Naast het honorarium worden verschotten in rekening gebracht. Verschotten zijn bijvoorbeeld nota’s die opdrachtnemer ontvangt van belastingconsulenten, fiscalisten of accountants. Voor verschotten die moeilijk te specificeren zijn, zoals porti, telefoon, telefax en fotokopieën wordt een vast percentage (5%) van het honorarium in rekening gebracht.

9.5. Artikel 9 lid 1 t/m 3 zijn niet van toepassing indien er vooraf een vaste prijs is afgesproken. Deze vaste afgesproken prijs wordt in twaalf maandelijkse termijnen verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting, aan opdrachtgever gedeclareerd. Na afloop van de opdracht zal dan geen aanvullende declaratie worden verstuurd. Indien blijkt dat de afgesproken prijs te laag is zal opnieuw met de opdrachtgever worden onderhandeld over een nieuw jaarbedrag.

Artikel 10 Betaling en reclames

10.1. Indien niet uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient de betaling van de declaratie/factuur binnen 14 dagen na dagtekening op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.

10.2. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie, zoals door hem verschuldigd, niet binnen de vastgestelde termijn voldoet, is hij in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

10.3. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie, zoals door hem verschuldigd, niet tijdig voldoet is hij daarover, met ingang van de datum waarop hij conform de bepaling van het vorige lid in gebreke is, aan de opdrachtnemer rente verschuldigd over de periode waarin hij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. De verschuldigde rente bedraagt de wettelijke rente.

10.4. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.5. De opdrachtgever doet afstand van het recht op schuldvergelijking.

10.6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag der declaratie aansprakelijk.

10.7. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie betwist, dient hij zijn bezwaren aan de opdrachtnemer binnen 14 dagen na de declaratiedatum schriftelijk mee te delen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd.

10.8. Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

10.9. In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van eventuele afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de onderliggende overeenkomst, het laatste bij eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en tegen pro rata restitutie van het door de opdrachtgever terzake reeds betaalde. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever als gevolg van de afgekeurde werkzaamheden of ontbinding van de overeenkomst geleden schade.

10.10. De buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen mede worden bepaald aan de hand van de Wet Incasso Kosten van juli 2012.

Artikel 11 Onvoldoende nakoming door de opdrachtgever

11.1. Indien de wederpartij niet, niet-tijdig, of niet-behoorlijk voldaan heeft aan de verplichtingen die hem uit hoofde van deze overeenkomst voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, of bij stilleggen of liquidatie van dienst bedrijf, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is de opdrachtnemer zonder enige in gebrekestelling gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, ter keuze van de opdrachtnemer: – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden danwel ontbonden te verklaren zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding, garantie, of anderszins gehouden is, of – de uitvoering van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van de opdrachtgever van schade, kosten en rente.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1. Opdrachtnemer aanvaardt voor de uitvoering van zijn werkzaamheden geen verdere aansprakelijkheid dan voor zover deze bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk door de opdrachtnemer zijn toegezegd.

12.2. Opdrachtnemer aanvaardt nimmer verantwoordelijkheid voor zaken, die zijn vervaardigd op aanwijzing van de opdrachtgever of van derden.

12.3. Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld en het hierboven gestelde, jegens de opdrachtgever en/of derden niet aansprakelijk voor enige direkte of indirekte schade tengevolge van de uitvoering van de verbintenis ontstaan of met de uitvoering van de verbintenis verband houdende.

12.4. Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer geldt in gelijke mate voor de personeelsleden van opdrachtnemer en voor derden waarvan de opdrachtnemer bij de uitvoering van de verbintenis gebruik worden gemaakt.

12.5. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden zal iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, diens personeel en/of door hem ingeschakelde derden steeds beperkt zijn tot maximaal het faktuurbedrag met betrekking tot betreffende werkzaamheden, voor zover het faktuurbedrag reeds door de opdrachtgever aan opdrachtnemer is voldaan.

12.6. Indien opdrachtnemer, diens personeel en/of door opdrachtnemer ingeschakelde derden mochten worden aangesproken, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer, respectievelijk diens personeel en door hem ingeschakelde derden volledig vrijwaren en hen al datgene vergoeden wat zij aan derden moeten voldoen.

Artikel 13 Opzegging

13.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

13.2. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden door middel van aangetekend schrijven gericht aan de wederpartij.

13.3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigd, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

Artikel 14 Retentierecht

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van zijn verplichting tot afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden op te schorten tot op het moment dat alle vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Alle geschillen, verband houdende met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de gewone rechter en, voorzover de geschillen voortvloeien uit een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het beroep en bedrijf van opdrachtgever, aanhangig gemaakt binnen het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn zetel heeft. Het voorgaande weerhoudt de opdrachtgever er niet van de procesgang van de tuchtrechtspaak te volgen indien opdrachtnemer daarin is, danwel zijn werknemers daaraan zijn, onderworpen. Maassluis, 10 september 2015 Dhr. R. Hofman Algemeen directeur Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 55114911 bij de Kamer van koophandel en fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas.

Contact

Zwarte Zee 98
3144 DE MAASSLUIS

ronald@hofmanadvies.nl

010 – 59 200 18

Scroll naar boven